[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”74819″ media_width_percent=”100″][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Marjon Heutmekers: de natuur als spiegel voor duurzaamheid

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

Deze week laten we Marjon Heutmekers aan het woord, de dame achter het lokale initiatief ‘Olijfgroen.com’. Haar persoonlijkheid kan worden samengevat als daadkrachtig en creatief, inspirerend en optimistisch. Natuur is de primaire inspiratiebron voor al haar bezigheden. Ter bescherming en verduurzaming van ‘moeder aarde’ beklemtoont Marjon het belang van de intrinsieke motivatie om mensen te leiden tot gedragsveranderingen. Daarom probeert ze met elk concept precies datgene te triggeren dat ons zou kunnen aanzetten tot een of andere actie ten voordele van het milieu en de wereld waarin we leven.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Duurzaamheid uit de natuur

Ze heeft eerst een opleiding gevolgd van ‘Facility Management’ en vervolgens haar horizon verruimd via het Erasmusprogramma van ‘Corporate Social Responsability’. Tijdens ons gesprek introduceerde ze ons tot het begrip van ‘bio-mimicry’. Dat is de kunst en wetenschap die strategieën uit de natuur bestudeert en als inspiratie gebruikt om problemen in onze menselijke maatschappij op te lossen. Zij werkt als zelfstandige adviseur bij lokale gemeenten en bedrijven rond verduurzaming.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74823″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Boumkracht

Het is niet het gebrek aan geld of techniek dat duurzame ontwikkeling in de weg staat. Dat is er allemaal. Wat we nodig hebben zijn superkrachten als “vertrouwen, lef, samenwerking en liefde”. Vanuit het idee dat bomen superkrachten hebben, ontstond het concept “boumkracht”. Marjon verkoopt op haar website posters en kaarten in ruil voor het planten van een boom. De inhoud en de lay-out van deze posters zijn uniek. Elk exemplaar bevat een poëtische boodschap over die superkrachten, in de Limburgse taal geïllustreerd door de bomen zelf. Op deze originele manier maakt onze Local Goal Getter een duidelijk statement dat ze dit initiatief neemt met en ten voordele van de lokale gemeenschap. Gezien het promoten van bomen ten voordele is van onze gezondheid, de verduurzaming van de gemeenschappen en het leven op land werkt ze hierdoor actief mee aan het bereiken van 3 significante Sustainable Development Goals (#3, #11, #15).

Marjon is er zich bovendien van bewust dat het resultaat van haar acties nog betekenisvoller zullen zijn als ze samenwerkt met lokale partners. Zo werkt ze voor dit project samen met ‘Trees for All’, de Utrechtse organisatie die bomen plant voor particulieren en bedrijven, in Nederland en het buitenland. (SDG #17). In dezelfde context zal Marjon tegen de volgende kerstperiode een poster ontwikkelen als alternatief voor het traditionele vellen van talloze kerstbomen. Momenteel werkt ze aan de kinderversie van “boumkracht” die ze tevens online zal aanbieden. Mooi als geboortegeschenk. Daarmee zal een nieuw mensenleven rechtstreeks gekoppeld worden aan nieuw leven in de natuur.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74821″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Wol concept

Marjon probeert mensen na te laten denken over systeemfouten. Vaak doen we dingen omdat ze nu eenmaal zo gaan, niet omdat het slim of logisch is. Dat wil zij doorbreken. Neem het gebruik van wol. Doordat wol quasi geen financiële waarde heeft worden er jaarlijks honderden kilo’s verbrand terwijl wol zoveel potentieel heeft om voor verschillende doeleinden te worden gebruikt. Gezien de ruime schapenpopulatie in Zuid Limburg ziet ze een opportuniteit om duurzamer te gaan werken met wol. Met het wol concept wil zij deze bewustwording vergroten. Hierdoor zal ze concreet een steentje bijdragen tot het promoten van verantwoorde consumptie en productie (SDG#12).

Keramiek concept

Het volgende concept zal proberen bij te dragen tot een goede gezondheid en welzijn. (SDG#3). Zij ziet in haar eigen omgeving de teloorgang van intermenselijk contact. De alles dominerende carrierejacht koppelt ze aan het feit dat geld an sich een doel is geworden i.p.v. een middel tot een aangenaam bestaan. Die ‘ratrace’ wordt nog aangescherpt door de alomtegenwoordige ‘smart phones’. Ze ziet dat er massaal veel aandacht en tijd uitgaat naar die elektronische tools ten nadele van waardevol interactief menselijk contact. Ze heeft een tipje van de sluier gelicht door te zeggen dat ze met keramiek rechtstreeks zal streven naar een reductie van het ‘overgebruik’ van de ‘smart phones’ en een daaraan verwant sociaal doel zal steunen. Onze interesse is alvast gewekt. Wat zou de wereld er anders en rustiger uitzien als mensen er zouden in slagen om hun aandacht gradueel te verschuiven van een tool naar een mens.

Prinses Karnaval

Tenslotte is onze Local Goal Getter samen met haar man het prinsenpaar karnaval geworden. Marjon draagt de waarden van karnaval hoog in het vaandel en ze koestert het principe van het bevrijdende effect van karnavalskledij. Tegelijkertijd heeft zij de gelegenheid aangegrepen om het thema duurzaamheid tijdens carnaval bespreekbaar te maken. Zo wordt er gekeken naar verduurzaming van feestkledij (SDG#12).[/vc_column_text][vc_single_image media=”74825″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Duurzaamheid voor iedereen

Als conclusie van het boeiende gesprek kan ik concluderen dat uit de enorme diversiteit van haar initiatieven blijkt dat Marjon een duizendpoot is met het hart op de juiste plaats. Zij slaagt er op een laagdrempelige en originele manier in om onze disruptieve wereld een beetje meer leefbaar te maken. Via haar acties wil ze aantonen dat duurzaamheid niet lastig moet zijn maar dat actief werken aan duurzaamheid zelfs kan leiden tot een gelukkiger leven als individu.[/vc_column_text][vc_column_text]Text: Anna Hermans

Photos: Séverine Louf

Editing en Design: Jennifer Timmermans, Linda Vecvagare & Lars Wingerath[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”74818″ media_width_percent=”100″][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Marjon Heutmekers: nature as a mirror for sustainability

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

This week we are giving the floor to Marjon Heutmekers, the woman behind the local initiative “Olijfgroen.com”. Her personality can be summed up as decisive and creative, inspiring and optimistic. Nature is the primary source of inspiration for all her activities. In order to protect and make Mother Earth more sustainable, Marjon emphasizes the importance of the underlying motivation to lead people to behavioural change. Therefore, with each concept she tries to trigger us to take action for the benefit of the environment and the world in which we live.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Sustainability from nature

Marjon attended training in “Facility Management” and then broadened her horizons through the Erasmus program of “Corporate Social Responsibility”. During our conversation, she introduced us to the concept of “bio-mimicry”. That is the art and science that studies strategies from nature and uses them as inspiration to solve problems in our human society. She works as an independent consultant in the field of sustainability at local municipalities and companies.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74822″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Boumkracht

It is not the lack of money or technology that stands in the way of sustainable development. That’s all there. What we need are superpowers like “trust, guts, cooperation and love”. From the idea that trees have superpowers, the concept of “boumkracht” arose. Marjon sells posters and cards on her website in exchange for planting a tree. The content and layout of these posters are unique. Each poster contains a poetic message about those superpowers, illustrated in the Limburg language by the trees themselves. In this original way, our Local Goal Getter makes a clear statement that she is carrying out this initiative with and for the local community. Since trees benefit our health, make the communities more sustainable and improve life on land, she actively contributes to achieving three significant Sustainable Development Goals (#3, #11, #15).

Moreover, Marjon is aware that the results of her actions will be even more meaningful when she collaborates with local partners. For example, for this project, she works together with “Trees for All”, the Utrecht organization that plants trees for individuals and companies, in the Netherlands and abroad. (SDG#17). In the same context, Marjon will develop a poster by the next Christmas period as an alternative to the traditional cutting of numerous Christmas trees. She is currently working on the children’s version of “boumkracht” which she will offer online as well. Beautiful as the gift of birth. With this, a new human life will be directly linked to new life in nature.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74820″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Wool concept

Marjon tries to make people think about system errors. We often do things because that’s how they go, not because it is smart or logical. She wants to break this habit. For example, the usage of wool. Because wool has no financial value, hundreds of kilos are burned every year, while wool has so much potential to be used for various purposes. Given the large sheep population in South Limburg, she sees an opportunity to work more sustainably with wool. She wants to increase this awareness with the wool concept. In doing so, she will make a concrete contribution to promoting responsible consumption and production (SDG # 12).

Ceramics concept

The following concept will try to contribute to good health and well-being. (SDG#3). She sees the loss of interpersonal contact in her own environment. She links the all-dominating career hunt to the fact that money in itself has become an end instead of a means to a pleasant life. That “rat race” is being sharpened by the ubiquitous smartphones. She sees that a great deal of attention and time is being devoted to these electronic tools instead of valuable interactive human contact. She has lifted the veil by saying that with ceramics she will directly strive to reduce the overuse of smartphones and support a related social cause. Our interest has already been aroused. How different and calmer the world would look if people succeeded in gradually shifting their attention from a tool to a person.

Princess Carnival

Lastly, our Local Goal Getter and her husband have become the princely couple Carnival. Marjon attaches great importance to the values ​​of carnival and she cherishes the principle of the liberating effect of carnival clothing. At the same time, she took the opportunity to discuss the theme of sustainability during the carnival. For example, they are looking at making party clothing more sustainable (SDG#12).[/vc_column_text][vc_single_image media=”74824″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Sustainability for everyone

The enormous diversity of her initiatives show that Marjon is all-around with her heart in the right place. She succeeds in an accessible and original way to make our disruptive world a little more liveable. Through her actions, she wants to demonstrate that sustainability should not be difficult, but that actively working on sustainability can even lead to a happier life as an individual.[/vc_column_text][vc_column_text]Text: Anna Hermans

Photos: Séverine Louf

Editing and Design: Jennifer Timmermans, Linda Vecvagare & Lars Wingerath[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]