[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”74705″ media_width_percent=”100″][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Anouk Willems from IKC de Geluksvogel

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

This week we’re putting a spotlight on the Local Goal Getter Anouk Willems from IKC de Geluksvogel. In 2009, Anouk became a teacher at primary school het Spoor, with a location in Nazareth and in Limmel. From being a teacher, she moved on to management and eventually became the director. Anouk’s main motivation are the children: In what way can we give them good education?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]In January 2017, the locations of het Spoor merged into a newly built eco-school, IKC de Geluksvogel. The building makes it clear that education in de Geluksvogel is not limited by walls. There is a nature schoolyard where children can play. When you walk into the building, the light catches your eye. The studios have window facades that lets you bathe in light. The studios are not furnished like traditional classrooms, but have flexible furniture. For example, the tables are arranged in semicircles. In the middle of the ground floor you will find a square with all kinds of toys, meant for education. There is also the possibility to teach on the green roof.

Innovative concept

“De Geluksvogel is of course the best school in Maastricht and surroundings! It is an integral child center, so a primary school and childcare, but also works with various partners such as Maastricht Sport, speech therapy, occupational therapists and a social worker. De Geluksvogel leads the way with our innovative concept. Instead of being tied to a classroom, the groups change from ateliers and school subject specialists.” So, in each atelier a different school subject is taught at the level of the classes. Class 1 and 2  use the central square, and class 3 and 4 cross together. For example, one group goes to the mathematics atelier and the other to geography. At the 2nd floor, there is an interaction between class 5 up to and including 8.

In addition to the main subjects, there are creative subjects as well, such as music and movement. De Geluksvogel uses the International Primary Curriculum (IPC), an English curriculum that has been adjusted to the Dutch education system. In that way, the school works with themes in which almost all subjects plus the eco-school part are involved (SDG#4). This is done through collaborations with, for example, CNME.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74714″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Beautiful but challenging

However, with this way of teaching comes a challenge. “The children are from Nazareth and Limmel. These are neighbourhoods with a low socioeconomic status, which means that children receive less support and stimulation from home. We try to fill this gap with our education, that is why we offer a wide range of subjects. We want to provide enough creative subjects, but the children have a lot of trouble with the main subjects. That makes it difficult.”

Collaboration for the children

Because the children of de Geluksvogel come from neighbourhoods with low socioeconomic status, the team is trying to work on SDG#10, reducing inequalities, and SDG#1, no poverty. One way on how they do this is through collaboration with directors of Mosa Lira schools with similar populations. Periodic meetings are held to discuss subsidy options. “It is not a certainty that every child comes to school with a lunch box or has a winter coat,” said Anouk. In addition, de Geluksvogel works with a social worker that looks beyond educational problems. “Maybe the problem has something to do with the mother. In that case, we look for a way to help the mother, in order to help the child in education. “

This proves that de Geluksvogel pays a lot of attention to the health and well-being of the children (SDG#3). “And of course also to the well-being of my staff! Especially during Corona it is important to keep everyone going.”

 

Together with the neighbourhood 

Besides this, de Geluksvogel works closely with the neighbourhood (SDG#17). One of their network partners is Radar. They have a day activity centre where the children go regularly, or the children from Radar come to visit de Geluksvogel. “In this way, the children of de Geluksvogel learn that physically or mentally disabled people are not strange.” In the context of the eco-school that encourages children to think and act sustainably, there was also a collaboration with the Hotelschool on the subject of hygiene. Another theme was waste separation, which is reflected in the beautifully painted waste bins (SDG#13).[/vc_column_text][vc_single_image media=”74710″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Saying goodbye 

This school year, Anouk will transfer to child center Wolder and will hand over de Geluksvogel to her successor. “My goal is to transfer my ‘child’ de Geluksvogel in good hands. What I would like to pass on to my successor is one of our core values: preserve the courage. Okay is not good enough, go further! I want to be convinced that my successor will embrace and develop de Geluksvogel. “

What will be Anouk’s next challenge at child center Wolder? “The results are good. But I want to get more out of the children. I want to look for their other talents!”

Our next Local Goal Getter will be Chris Meijs. He is the chairman of the Limmel neighbourhood council, as a volunteer. Anouk Willems suggested him because together with the neighbourhood council, he made a whole environmental vision with the Geluksvogel as a starting point for sustainability.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74712″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image media=”74705″ media_width_percent=”100″][vc_custom_heading]

Local Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel

[/vc_custom_heading][vc_column_text]

Deze week zetten we Goal Getter Anouk Willems van IKC de Geluksvogel in de spotlights. In 2009 is Anouk als leerkracht begonnen op basisschool het Spoor in Nazareth en Limmel. Van leerkracht is ze het management ingerold en uiteindelijk directeur geworden. Anouks grootste drijfveer zijn de kinderen: Hoe geven we hen goed onderwijs?  

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]In januari 2017 zijn de locaties van het Spoor gefuseerd in een nieuw gebouwde ecoschool, het Integraal Kind Centrum de Geluksvogel. Het gebouw maakt duidelijk dat het onderwijs zich hier niet laat beperken door muren. Om de school ligt een natuurplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Wanneer je het gebouw binnenloopt valt de lichtval direct op, elk atelier heeft glazen puien die veel licht binnenlaten. De ateliers zijn niet ingericht zoals traditionele klaslokalen, maar met flexibel meubilair. Zo staan de tafels in halve cirkels. In het midden van de begane grond staat allerlei speelgoed wat bedoeld is voor educatie. Op het platte, groene dak is er ook de mogelijkheid les te geven.

Een innovatief concept

‘De Geluksvogel is natuurlijk de allerleukste school van Maastricht en omstreken! Het is een integraal kind centrum, dus een basisschool en kinderopvang, maar ook met verschillende partners zoals Maastricht Sport, logopedie, ergotherapeuten en een brugfunctionaris. De Geluksvogel loopt voorop met ons innovatieve concept. In plaats van gebonden aan een lokaal te zijn, wisselen de groepen van atelier en vakspecialist.’ In elk atelier wordt dus een ander vak op niveau gegeven. Zo maken groep 1 en 2 gebruik van het middenplein, en steken groep 3 en 4 samen over. De ene groep gaat dan bijvoorbeeld naar het vakgebied rekenen en de ander naar taal. In de bovenbouw vindt een wisselwerking plaats tussen groep 5 tot en met 8. 

Naast de hoofdvakken zijn er ook creatieve vakken zoals muziek en bewegingsonderwijs. De Geluksvogel gebruikt het International Primary Curriculum (IPC), een Engels curriculum wat aangepast is aan het Nederlandse onderwijssysteem. Zo wordt er met schoolthema’s gewerkt waar nagenoeg alle vakken én het gedeelte ecoschool betrokken kunnen worden (SDG#4). Dat gebeurd door middel van samenwerkingen met bijvoorbeeld het CNME.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74714″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Mooi maar uitdagend

Hierin ligt wel een uitdaging. ‘De kinderen komen uit Nazareth en Limmel. Dat zijn wijken met een lage Sociale Economische Status, wat betekent dat kinderen van thuis uit minder ondersteuning en stimulans krijgen. Wij proberen dat in het onderwijs te stoppen en bieden daarom een breed palet aan vakken aan. We willen creatieve vakken genoeg aan bod laten komen, maar de kinderen hebben ook veel moeite met hoofdvakken. Dat is iedere keer weer een spanningsveld.’

Samenwerking voor de kinderen

Omdat de Geluksvogelkinderen uit SES-wijken komen, probeert het team te werken aan SDG#10, ongelijkheid verminderen, en SDG#1, geen armoede. Zij doen dit bijvoorbeeld door samenwerking met directeuren van Mosa Lira scholen die eenzelfde populatie hebben. Er wordt periodiek vergadert over subsidiemogelijkheden. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind met een lunchtrommel naar school komt, of een winterjas heeft’, verteld Anouk. Daarnaast werkt de geluksvogel met een brugfunctionaris. Die functie is uitgebreider dan schoolmaatschappelijk werk, er wordt verder gekeken dan onderwijsproblemen. ‘Misschien komt het probleem bij de moeder vandaan. Dan gaan we in overleg en kijken we hoe we de moeder verder kunnen helpen, om op die manier ook het kind in het onderwijs verder te helpen.’

Zo blijkt dat er bij de Geluksvogel veel aandacht wordt besteed aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen (SDG#3). ‘En eveneens het welzijn van mijn personeel! Met name in corona is het belangrijk iedereen overeind te houden. Zo kunnen we, met oog voor de medewerker, de organisatie draaiende houden.’

Met de buurt

De Geluksvogel werkt ook nauw samen met de buurt (SDG#17). Een van hun netwerkpartners is Radar. Zij hebben een dagactiviteitencentrum, waar de kinderen regelmatig naartoe gaan, of de kinderen van daar naar de Geluksvogel komen. ‘Zo leren de Geluksvogelkinderen dat lichamelijk of geestelijk beperkte mensen niet raar of vreemd zijn.’ Ook is er, in het kader van de ecoschool waarbij kinderen worden gestimuleerd om duurzaam te denken en te doen, samengewerkt met de hotelschool over het onderwerp hygiëne. Een ander schoolthema was afvalscheiding, wat je terugziet in de mooi beschilderde afvalbakken (SDG#13).[/vc_column_text][vc_single_image media=”74710″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][vc_column_text]Afscheid

Dit schooljaar maakt Anouk de overstap naar kindcentrum Wolder en zal ze de Geluksvogel overdragen. ‘Mijn doel is om mijn kindje in goede handen over te dragen. Wat ik graag aan mijn opvolger wil meegeven is een van onze kernwaarden: behoudt het stukje lef. Oké is niet goed genoeg, ga verder! Ik wil ervan overtuigd zijn dat mijn opvolger de Geluksvogel omarmt en verder gaat uitwerken.’

Waar ligt de uitdaging voor Anouk bij kindcentrum Wolder? ‘De resultaten zijn er goed. Maar ik wil meer uit de kinderen halen. Ook op Wolder wil ik zoeken naar hun andere talenten!’

Onze volgende Local Goal Getter wordt Chris Meijs. Hij is de voorzitter van de buurtraad van Limmel, als vrijwilliger. Anouk Willems heeft hem aangedragen, omdat hij samen met de buurtraad een hele omgevingsvisie heeft gemaakt met de Geluksvogel als uitgangspunt rondom duurzaamheid.[/vc_column_text][vc_single_image media=”74712″ media_width_percent=”100″ shadow=”yes” shadow_weight=”std”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]